Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A. Aneks opatrzony datą 17 grudnia 2012 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 30 mln zł do dnia 18 grudnia 2013 roku. Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:

  • zastawy na środkach trwałych na kwotę 7,2 mln zł,
  • hipoteka umowna kaucyjna do kwoty najwyższej 30,0 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr RZ1D/00056555/9 położonej w Pustkowie (wartość hipoteki w księgach rachunkowych emitenta wynosi 13,6 mln zł),
  • pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
  •  oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EUROLIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.