Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Aneks opatrzony datą 28 czerwca 2016 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20 mln zł do dnia 29 czerwca 2017 roku.

Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy w kwocie 9 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi obecnie 2,5 mln zł). Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.