Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

Aneks wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 30 lipca 2014 roku, kwota kredytu w wysokości 16  mln zł pozostaje bez zmian. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy w kwocie 16,632 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi obecnie 2,7 mln zł).

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 36 mln zł.