Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

Aneks wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 29 czerwca 2015 roku, kwota kredytu została podwyższona z 16  mln zł do 20 mln zł. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, zastaw rejestrowy do kwoty 33 mln zł na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, hipoteka kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Białej Podlaskiej, nr księgi wieczystej LU1B/00097212/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi obecnie 2,7 mln zł).

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.