Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP S.A. Aneks do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu z dnia 29.03.2002 roku, opatrzony datą 30 grudnia 2014 roku, podnosi kwotę kredytu do 20,0 mln zł (z obecnych 10,0 mln zł) oraz wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zabezpieczenie kredytu pozostało niezmienione tj. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 25,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy (Księgi wieczyste nr RZ1D/00040699/5, RZ1D/00055008/3, RZ1D/00059188/6, RZ1D00049760/7, RZ1D/00069394/6),przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia mienia oraz klauzula potrącenia środków z rachunków bankowych emitenta w banku PKO BP S.A. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 41,4 mln zł.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi aktualnie 40 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytów zawartych z bankiem PKO BP S.A., która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.