Aktualny kurs akcji:

Grupa Śnieżka w I półroczu: wyniki powyżej oczekiwań

W I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży o 7,7% wyższe niż przed rokiem oraz zanotowała wzrost zysków. Na osiągnięte wyniki miała wpływ przede wszystkim sprzedaż na najważniejszym dla Grupy polskim rynku, a także wysoka dynamika sprzedaży w Ukrainie – trzecim rynku dla Grupy Śnieżka. W drugiej części sezonu właściciel marek m.in. Magnat, Śnieżka i Vidaron będzie się koncentrować na umocnieniu pozycji rynkowej. Ochrona marż pozostaje kluczowa dla Zarządu.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa Śnieżka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 434,5 mln zł, tj. o 7,7% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim efekt wyższej o 6,8% r/r sprzedaży na rynku polskim, na którym Grupa wypracowuje obecnie ponad 69% skonsolidowanych przychodów. Wzrost ten był także wsparty wyższą sprzedażą na rynku ukraińskim, który szybko odbudowuje swoje udziały w strukturze przychodów Grupy. Ich obecne poziomy są porównywalne do osiąganych przed wybuchem wojny.

Dobre wyniki uzyskane przez Grupę Śnieżka w I półroczu 2023 r. to w dużej mierze efekt realizacji długoterminowej strategii marketingowo-sprzedażowej, której elementem jest polityka pricingowa. Na całą branżę, w której działa Grupa, nadal wpływa szereg niekorzystnych czynników makroekonomicznych. Jest to zwłaszcza wysoka inflacja, która przekłada się na spadek siły nabywczej konsumentów, a także wciąż niekorzystne wskaźniki nastrojów konsumenckich – choć poprawiające się w stosunku do ub.r. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy w Polsce miał natomiast niesłabnący od kilku lat trend premiumizacji, czyli kupowania produktów wyższej jakości.

Sytuacja rynkowa jest wciąż trudna, ale Śnieżka dobrze poradziła sobie w warunkach wysokiej inflacji i niskich poziomów nastrojów konsumentów. Dlatego mogę powiedzieć, że wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu są powyżej naszych oczekiwań. Obecnie wracamy do poziomów marż osiąganych kilka lat temu, co jest naszym priorytetem.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu

Niekorzystne otoczenie na rynku węgierskim, postępująca odbudowa sprzedaży w Ukrainie

Na rynku węgierskim Grupa spotyka się z podobnymi wyzwaniami jak na macierzystym rynku, czyli m.in. ze spadającą siłą nabywczą i niskimi wskaźnikami nastrojów konsumenckich. Należy jednak odnotować, że skala i dynamika inflacji, która w głównej mierze jest przyczyną tych zjawisk, jest na Węgrzech istotnie większa niż w Polsce. Wpływa to zarówno na zmniejszenie popytu, jak i na plany remontowe tamtejszych klientów. W rezultacie przychody Grupy na rynku węgierskim w I półroczu br. wyniosły 64,9 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% r/r (6,2 mln zł).

Z kolei na rynku ukraińskim Grupa osiągnęła przychody w wysokości 40,8 mln zł, tj. aż o 57,5% (14,9 mln zł) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniki I półrocza 2023 r. są jednak nieporównywalne do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r., ponieważ przez znaczną część I półrocza (od 24 lutego do 11 kwietnia ub.r.) spółka Śnieżka-Ukraina wstrzymała wykonywanie dostaw oraz zawiesiła produkcję.

Przychody na rynku węgierskim miały w tym okresie 14,9% udziału w całkowitych przychodach Grupy Śnieżka (-2,7 pp.), a na rynku ukraińskim było to 9,4% (wzrost o 3 pp.). Na pozostałych rynkach zagranicznych, na których sprzedawane są produkty Grupy Śnieżka, sprzedaż wyniosła łącznie 25,4 mln zł, tj. była o 14,4% wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach ub.r. i stanowiła 5,9% całkowitych przychodów Grupy (wzrost o 0,4 pp.).

Uzyskany w Polsce wzrost sprzedaży ponad rynek potwierdził, że skutecznie realizowana strategia marketingowo-sprzedażowa nadal pozwala nam zwiększać udziały na kluczowym dla Grupy polskim rynku. Procentuje m.in. siła naszych marek: Magnat, Śnieżka i Vidaron. Podobnie jest na Węgrzech, gdzie klienci są przywiązani do marki Poli-Farbe. W Ukrainie z kolei odnotowujemy istotny wzrost sprzedaży r/r. Jest on związany nie tylko z niską bazą wyników z ub.r., ale także z powracającym popytem na produkty do remontów.

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA, Dyrektor ds. Handlowych.

Poprawa zysków

W okresie pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 60,6 mln zł (+43,0% r/r), wynik EBITDA w wysokości 80,2 mln zł (+32,6% r/r) i skonsolidowany zysk netto w wysokości 41,3 mln zł (+79,8% r/r).

W samym II kwartale 2023 roku Grupa wypracowała 233,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9,2% r/r), 33,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej (+34,7% r/r), 42,7 mln zł zysku EBITDA (+26,3% r/r) oraz 24,1 mln zł zysku netto (+118,8% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 22,0 mln zł (+148,0% r/r).

Na wysokość zysków Grupy osiągniętych w okresie styczeń-czerwiec br. wpływ miały przede wszystkim skutecznie realizowana strategia marketingowo-sprzedażowa oraz korzystny kurs euro. Pozytywny wpływ na wyniki miała dodatnia dynamika przychodów, natomiast   wzrosty kosztów sprzedaży o 6,3% i kosztów ogólnego zarządu o 9,6% wpłynęły na nie negatywnie.

Zgodnie z zapowiedziami nakłady inwestycyjne Grupy zostały ograniczone i w I półroczu 2023 r. wyniosły 7,4 mln zł. Były to głównie wydatki spółki FFiL Śnieżka SA związane z kontynuacją inwestycji w nowe Centrum Logistyczne zlokalizowane w Zawadzie k. Dębicy, w środki trwałe, a także na modernizację instalacji na wybranych wydziałach produkcyjnych, w tym w spółce Śnieżka-Ukraina. W 2023 r. łączna wartość wydatków inwestycyjnych w Grupie według założeń ma być istotnie niższa niż rok wcześniej i jest planowana na poziomie około 35 mln zł.