Aktualny kurs akcji:

Prezes Śnieżki doceniony za skuteczne zarządzanie

Piotr Mikrut zajął 7. miejsce w Rankingu Najskuteczniejszych Prezesów wśród menedżerów stojących na czele spółek z giełdowego indeksu sWIG80. Przyjęte kryteria oceny koncentrowały się na istotnych dla akcjonariuszy wskaźnikach odnotowanych przez spółki giełdowe w ubiegłym roku. Zestawienie przygotował magazyn biznesowy „MIT Sloan Management Review Polska”.

Piotr Mikrut pełni funkcję Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA ­­– spółki dominującej w Grupie Śnieżka – nieprzerwanie od 2004 roku, czyli już 19 lat. Pod jego kierownictwem Grupa Śnieżka rozszerzyła zakres działalności, przeprowadziła akwizycje na rynkach polskim i węgierskim, a także zrealizowała największy w swojej historii cykl inwestycyjny.

W 2022 roku mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej Grupa Śnieżka odnotowała wzrost udziałów na wszystkich kluczowych rynkach, czyli w Polsce, na Węgrzech i w Ukrainie. W wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł oraz 41,3 mln zł zysku netto.

Sama Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, której akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie, osiągnęła w 2022 roku 510,9 mln zł przychodów i 23,6 mln zł zysku netto. Wypracowanymi zyskami Śnieżka konsekwentnie dzieli się z akcjonariuszami, wypłacając dywidendy nieprzerwanie od 20 lat, czyli od giełdowego debiutu. Suma jej dywidend przekroczyła 500 mln złotych, przy czym wysokość dywidendy za 2022 rok wypłaconej przez spółkę wyniosła 25,2 mln (2,0 zł na jedną akcję).

O rankingu

Ranking Najskuteczniejszych Prezesów ukazuje się od 10 lat – pierwotnie na łamach „Harvard Business Review Polska”. Tegoroczne zestawienie przygotowała redakcja magazynu „MIT Sloan Management Review Polska”, wydawanego przez ICAN Institute. Obejmuje on prezesów spółek, których akcje są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na potrzeby rankingu przeanalizowano wyniki spółek z indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Spośród nich w każdej kategorii wyodrębniono po 10 spółek, które były najskuteczniej zarządzane według metodologii przyjętej na potrzeby rankingu.

Cztery kryteria zastosowane przez redakcję to: całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, zmiana kapitalizacji w perspektywie roku, wskaźniki rynkowe obliczone na podstawie danych publikowanych w sprawozdaniach finansowych oraz wskaźniki rentowności obliczone na bazie danych z raportów rocznych.