Aktualny kurs akcji:

Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Śnieżki dziewiątej kadencji

Bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu do pracy przystąpiła Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka SA nowej kadencji – w nieco większym niż w minionych latach składzie. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady uchwalili podział funkcji i powołali komitet audytu.

Bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu do pracy przystąpiła Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka SA nowej kadencji – w nieco większym niż w minionych latach składzie. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady uchwalili podział funkcji i powołali komitet audytu.Akcjonariusze obecni na zwyczajnym walnym zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 31 maja 2022 r.  podjęli decyzję, żeby liczebność Rady Nadzorczej spółki – która dotąd pracowała w sześcioosobowym składzie – zwiększyć do siedmiu osób.

W drodze głosowania do Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji spółki wybrano czterech członków – w tym dwóch nowych: Ewę Hałuchę oraz Piotra Kaczmarka. Swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej, zgodnie ze statutem, wskazali także najwięksi akcjonariusze Śnieżki, tj. założyciele i ich sukcesorzy.

Rada Nadzorcza Śnieżki dziewiątej kadencji ukonstytuowała się w następującym składzie:

•Jerzy Pater – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

•Stanisław Cymbor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

•Rafał Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej,

•Ewa Hałucha – Członek Rady Nadzorczej,

•Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,

•Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej,

•Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej.

 

Ponadto na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Śnieżki powołała komitet audytu w składzie: Ewa Hałucha (przewodnicząca),Piotr Kaczmarek i Dariusz Orłowski.

Komitet spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkiem komitetu posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych jest Ewa Hałucha, natomiast Dariusz Orłowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Śnieżka.

Wszyscy członkowie komitetu audytu złożyli oświadczenie, że spełniają wymagane przez ww. ustawę kryteria niezależności, a także warunki określone w zasadzie 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Szczegółowe informacje, w tym życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Śnieżki, zostały opublikowane w raporcie 14/2022.