Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podsumowuje I półrocze 2019 – zwiększa sprzedaż i nakłady inwestycyjne

W I połowie 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała wyższą sprzedaż niż rok wcześniej – głównie za sprawą ożywienia na rynku farb dekoracyjnych w Polsce oraz akwizycji węgierskiej grupy Poli-Farbe. Śnieżka kontynuuje też największy w swojej historii cykl inwestycyjny. W latach 2018-2022 nakłady na ten cel mogą osiągnąć wartość ponad 300 mln zł.

W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 329,5 mln zł, czyli o 9,7% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na wzrost wartości sprzedaży w minionym półroczu miały lepsze wyniki wypracowane w Polsce (243,8 mln zł, +4,2% r/r). Rodzimy rynek jest największym rynkiem zbytu dla produktów Śnieżki i na koniec raportowanego okresu odpowiadał za niemal trzy czwarte jej łącznych przychodów.

Podobnie jak w minionych kwartałach, w Polsce był widoczny zwiększony popyt na lepsze jakościowo, droższe farby, a także preparaty do ochrony oraz dekoracji drewna. To efekt rosnącej świadomości i siły nabywczej polskich klientów. Jak wynika z badań zlecanych przez spółkę, nabywcy są coraz częściej przekonani, że zakup farb i lakierów z wyższej półki jest w dłuższym okresie rozwiązaniem bardziej efektywnym ze względu na ich większą wydajność i trwałość. Klienci są także gotowi płacić więcej za bardziej ekologiczne produkty, które nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji. Na migracji polskich konsumentów w stronę produktów ze średniej półki cenowej i z segmentu premium ponownie skorzystała Śnieżka.

Jesteśmy zadowoleni z wyników Śnieżki osiągniętych w pierwszej połowie tego roku, a szczególnie ze sprzedaży produktów naszej flagowej marki Magnat, która według badań rośnie wyraźnie szybciej niż sprzedaż konkurencyjnych farb z segmentu premium. Coraz więcej wskazuje na to, że najlepiej trafiliśmy w szybko zmieniające się potrzeby Polaków remontujących swoje mieszkania i domy.

Piotr Mikrut Prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pomimo lepszej sprzedaży, w I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała niższe zyski: na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 42,9 mln PLN (-9,2% r/r),wynik EBITDA w wysokości 54,4 mln PLN (-3,8% r/r) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,4 mln PLN (-8,8% r/r).

Wpływ na wysokość zysków miały przede wszystkim: powiększenie się grupy kapitałowej o Poli-Farbe (spółka ta osiągała dotąd niższy poziom marż niż Śnieżka),wyższe koszty sprzedaży i marketingu (np. na ogólnopolskie kampanie reklamowe),koszty związane z rozwojem FFiL Śnieżka SA (np. koszty transakcyjne nabycia udziałów w Poli-Farbe, wzrost zatrudnienia w kluczowych działach oraz inwestycje w oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji),a także zaplanowane podwyżki wynagrodzeń.

Węgry będą drugim najważniejszym rynkiem dla Śnieżki

W I półroczu 2019 roku skokowo, do 22,8 mln zł, wzrosły przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka osiągnięte na Węgrzech. Wynikało to z powiększenia się Grupy o węgierską spółkę Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółki zależne (prowadzące działalność handlową w Rumunii i na Słowacji) oraz konsolidacji ich wyników od II połowy maja br.

W efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe, na koniec I półrocza 2019 roku udział węgierskiego rynku w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrósł do 6,9%. Już w niedalekiej przyszłości Węgry staną się dla Grupy drugim najważniejszym rynkiem po Polsce, a docelowo ich udział w skonsolidowanych wynikach wzrośnie do ponad 20%.

Po udanej akwizycji, obecnie trwa intensywny proces integracji węgierskiej spółki z Grupą Kapitałową Śnieżka. Są już pierwsze efekty.

Poli-Farbe uzyskało już dostęp do tańszych surowców. Ponadto węgierska spółka we współpracy z działem badań i rozwoju Śnieżki pracuje nad optymalizacją portfolio i zastosowaniem nowych surowców do dotychczas stosowanych formulacji. Oczekuję, że dla najważniejszych produktów Poli-Farbe proces ten zostanie zakończony do końca przyszłego roku.

Piotr Mikrut Prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Kumulacja inwestycji i redukcja zadłużenia po ich zakończeniu

W I półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 116,2 mln zł i były o 211,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Główna ich część została przeznaczona na nabycie 80% udziałów w Poli-Farbe. To jednak tylko jeden z elementów największego w historii Śnieżki cyklu inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018-2022, którego łączna wartość może wynieść ponad 300 mln zł.

Poza akwizycją Poli-Farbe (wartość tylko tej transakcji przekroczyła łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Śnieżkę w całym 2018 roku) największym przedsięwzięciem jest budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego. Powstanie ono na zakupionej w ubiegłym roku 14,95 ha działce w Zawadzie k. Dębicy, w pobliżu autostrady A4. Cała inwestycja – której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki – ma zostać oddana do użytku w I kwartale 2022 roku. Planowany koszt budowy I etapu, tj. hali magazynowej, to 76,64  mln zł.

Poza realizacją ww. strategicznych transakcji i inwestycji, Śnieżka konsekwentnie inwestuje w rozwój organiczny. Do końca 2019 roku planowane jest m.in. zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii w zakładach produkcyjnych w Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku – w Pustkowie. Z kolei na początku 2020 roku powinny zakończyć się główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, realizowanej w Śnieżce we współpracy z SAP Polska. Nowe oprogramowanie ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Po zakończeniu okresu rekordowych inwestycji – które jest wstępnie planowane w 2022 roku – przewidywane jest ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

Wszystkie inwestycje, które realizujemy, mają umocnić i zmienić Śnieżkę tak, abyśmy generowali wyższe przepływy pieniężne na przestrzeni wielu lat i byli w pełni konkurencyjni do największych koncernów globalnych z naszej branży, działających w rejonie CEE. Nie wykluczamy kolejnych inwestycji, zwłaszcza w przypadku nadarzających się okazji rynkowych, ale na tę chwilę w pełni koncentrujemy się na trwających i rozpoczynających się projektach. Po zakończeniu cyklu inwestycyjnego chciałbym, aby poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z naszego punktu widzenia poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu naszej wieloletniej praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend.

Piotr Mikrut Prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.