Aktualny kurs akcji:

Śnieżka zaproponowała wysokość dywidendy za 2018 rok

Zarząd FFiL Śnieżka SA zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2018 roku w wysokości 2,5 zł na akcję. Śnieżka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W ciągu 15 lat obecności na GPW wypłaciła łącznie ponad 336 mln zł dywidendy.

Propozycja Zarządu zakłada wypłatę przez Śnieżkę wyższej dywidendy niż rok wcześniej. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom prawie 27,8 mln zł, co dało 2,2 zł na akcję. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie walne zgromadzenie Śnieżki.
FFiL Śnieżka SA jest jedną z nielicznych spółek dywidendowych z indeksu sWIG80, która dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, regularnie od co najmniej 15 lat. Krótkie podsumowanie historii wypłacanych przez Śnieżkę dywidend w poszczególnych latach znajduje się w załączniku do informacji prasowej.

Śnieżka jest przygotowana na kolejne inwestycje

Ostatnie miesiące to dla Śnieżki okres znaczących inwestycji rozwojowych, ale także czas strategicznych transakcji. W 2018 do Grupy Kapitałowej Śnieżka dołączyła Radomska Fabryka Farb i Lakierów, a najpóźniej w kwietniu 2019 roku ma nastąpić finalizacja zakupu 80 proc. udziałów węgierskiego producenta farb Poli-Farbe Vegyipari za ok. 108 mln zł.

Pomimo dużych wydatków na rozwój, Spółka zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy. Śnieżka jest też dobrze przygotowana finansowo do realizacji zadań inwestycyjnych, jakie zaplanowała sobie na najbliższe lata, w tym budowy nowego Centrum Logistycznego.

Wszystkie inwestycje i transakcje planujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby utrzymać optymalny poziom zadłużenia w relacji do zysku operacyjnego EBITDA oraz płynność finansową. Zawsze pamiętamy też o akcjonariuszach i staramy się wygospodarować możliwie dużą część zysku netto na dywidendę. Pomimo zaciągnięcia kredytów bankowych na finalizację największej w historii Śnieżki transakcji z Poli-Farbe Vegyipari, sytuacja finansowa Spółki i całej grupy kapitałowej pozostaje bardzo dobra.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Według szacunkowych danych, w 2018 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 586,8 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 63,8 mln zł. FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, osiągnęła 522,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i prawie 61 mln zł zysku netto.

Rok 2018 oceniamy pozytywnie. Wynikom wypracowanym przez Śnieżkę sprzyjał większy popyt na produkty ze średniej oraz wyższej półki cenowej przy równoczesnym kurczeniu się segmentu tańszych farb, szczególnie w Polsce i na Ukrainie.

Witold Waśko. Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Ostateczne wyniki osiągnięte w 2018 roku zostaną przedstawione w raporcie rocznym Śnieżki oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok. Publikacja raportów została zaplanowana na 29 marca 2019 roku.