Aktualny kurs akcji:

Wyniki Śnieżki lepsze od prognozowanych

Grupa Kapitałowa Śnieżka opublikowała raport roczny za 2013 rok. Wyniki finansowe Grupy okazały się lepsze od prognozowanych, podanych w lutym bieżącego roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za 2013 rok wyniosły 573,9 mln zł, co potwierdziło wcześniejsze prognozy. Wyższy od zakładanego okazał się natomiast zysk operacyjny, który uplasował się na poziomie 58,8 mln zł (wobec prognozowanych w lutym 57,5 mln zł). Oznacza to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2012 rokiem. Zysk netto osiągnął wartość 46,6 mln zł, czyli o 1,3 mln zł więcej niż w pierwotnie podawanych danych.

Działalność Grupy Kapitałowej Śnieżka w roku 2013 potwierdza kontynuowanie obranej strategii rozwoju, opartej na otwartości na zmiany i innowacyjności. Mimo nie do końca sprzyjających warunków, Grupie udało się poprawić rentowność, a jej wyniki były zbliżone do tych z 2012 roku.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

Osiągnięte wyniki były dla Zarządu podstawą do zadeklarowania wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013 w wysokości 2,5 zł na akcję. Taka sama dywidenda została wypłacona akcjonariuszom w ubiegłym roku.

W 2013 roku polski rynek, będący najważniejszym odbiorcą produktów Grupy Śnieżka, zmagał się z trudnościami, których efektem był m.in. spadek zapotrzebowania na farby. W wyniku dłuższej niż zazwyczaj zimy, znacznemu skróceniu uległ też sezon prac remontowo-budowlanych. Pomimo trudnej sytuacji, Grupa Kapitałowa Śnieżka potwierdziła swoją silną pozycję na rynku.