Aktualny kurs akcji:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA

15 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 1,35 na jedną akcję.

15 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 1,35 na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 17 034 000,30 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 4 lipca 2012 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 18 lipca 2012 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 15 czerwca 2012 roku wynosi 12 617 778 sztuk.

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru członków Zarządu FFiL Śnieżka SA na VI Kadencję:
Prezes Zarządu – Piotr Mikrut
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych – Witold Waśko
Dyrektor ds. Handlowych – Joanna Wróbel-Lipa

Wszyscy nowopowołani członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji.