Aktualny kurs akcji:

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2017 roku informacji od Metlife PTE SA o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej OFE).

Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Spółki w dniu 13 lipca 2017 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 735 889 akcji, co stanowiło 5,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 735 889 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 553 489 akcji  co stanowi 4,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 553 489 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,79% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.