Aktualny kurs akcji:

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 8/2015 ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść projektu uchwały nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
Zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 rok. Projekt uchwały został zgłoszony przez MetLife PTE SA:

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 05 czerwca  2015 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna.

Zgodnie z pkt 9 lit. e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale ubiegłego roku.
  2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń i bez względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
  3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  4. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania indywidualnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie temu Członkowi Rady Nadzorczej i przyznaje w wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  w czwartym kwartale ubiegłego roku.
  5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 i 4 jest wypłacane z dołu do piątego  dnia każdego  następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
  6. Wykonanie zleconych dodatkowych czynności nadzorczych Członków Rady Nadzorczej ocenia Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach.
  7. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz 4.
  8. Spółka stosownie do postanowień Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oblicza i pobiera składki wynikające z wyżej wymienionej Ustawy z wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 oraz 4.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.