Aktualny kurs akcji:

Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,od Pana Rafała Mikrut o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów emitenta.

W wyniku transakcji przeniesienia akcji FFiL Śnieżka S.A. w dniu 11 sierpnia 2009 roku przez spółkę 2M Sp. z o.o. na rzecz Pana Stanisława Mikrut, Pan Rafał Mikrut posiada obecnie bezpośrednio 660 367 akcji co stanowi 4,77% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 660 367 głosów tj. 4,17 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed zbyciem Pan Rafał Mikrut posiadał łącznie 1 254 167 akcji (bezpośrednio 660 367 akcji i pośrednio poprzez spółkę 2M Sp. z o.o. 593 800 akcji) stanowiących łącznie 9,06% udziału w kapitale, dających prawo do 1 254 167 głosów tj. 7,91 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Spółka otrzymała zawiadomienia, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. Pana Stanisława Mikrut o zawartej w/w transakcji nabycia w drodze przeniesienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 11 sierpnia 2009 roku 593 800 akcji FFiL Śnieżka S.A.