Aktualny kurs akcji:

Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,od Pana Rafała Mikrut o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów emitenta.

W wyniku darowizny 593 800 sztuk akcji FFiL Śnieżka S.A. w dniu 22 września 2009 roku zawartej przez Pana Stanisława Mikrut na rzecz Pana Rafała Mikrut, Pan Rafał Mikrut posiada obecnie bezpośrednio 1 254 167 akcji, co stanowi 9,25% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 1 254 167 głosów tj. 8,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed nabyciem Pan Rafał Mikrut posiadał bezpośrednio 660 367 akcji stanowiących łącznie 4,87% udziału w kapitale, dających prawo do 660 367 głosów tj. 4,25 % ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. Pana Stanisława Mikrut o zawartej w/w umowie darowizny w drodze przeniesienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 22 września 2009 roku 593 800 akcji FFiL Śnieżka S.A