Aktualny kurs akcji:

Zawarcie aneksu do umowy faktoringu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 14 maja 2020 r., Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („Śnieżka”) informuje, że 1 lipca 2020 r. został zawarty aneks do umowy faktoringu („Umowa”) z ING Commercial Finance Polska Spółka Akcyjna („Faktor”).

Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie o jeden podmiot kręgu odbiorców (dystrybutorów),od których wierzytelności przysługujące Śnieżce z tytułu umów będą nabywane przez Faktora w ramach ustalonego limitu zaangażowania. Faktor będzie nabywał od Śnieżki wierzytelności od dodatkowego odbiorcy z przejęciem ryzyka jego niewypłacalności (faktoring bez regresu),przy czym udział własny Śnieżki wynosi 10% wartości wierzytelności brutto.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie zostały zmienione.