Aktualny kurs akcji:

Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.

W nawiązaniu do raportów 2/2019 i 12/2019 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 15 maja 2019 r. zamknięta została transakcja nabycia od spółki Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság („Lampo”) (Śnieżka i Lampo łącznie jako „Strony”) 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry („Poli-Farbe”).

W wyniku zamknięcia transakcji Śnieżka nabyła 80% udziałów w spółce Poli-Farbe.

Strony ustaliły cenę nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 miliarda forintów węgierskich, tj. około 106,4 miliona złotych.

Cena nabycia może ulec zmianie w ten sposób, że może zostać zwiększona o kwoty wynikające z nierozliczonych do dnia zamknięcia transakcji dotacji (uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe) w przypadku, gdy po ich rozliczeniu nie powstanie obowiązek zwrotu tych kwot na rzecz właściwej instytucji udzielającej danej dotacji. Według najlepszej wiedzy Śnieżki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna kwota z ww. tytułu, o którą może zostać zwiększona cena nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe, wyniesie maksymalnie 0,795 miliarda forintów węgierskich, tj. około 10,6 miliona złotych. Informacja nt. łącznej, ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe dotacji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem.

Transakcja została rozliczona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 14 maja 2019 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.

Śnieżka nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe.