Aktualny kurs akcji:

Wynik przetargu na zakup nieruchomości

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 Spółka uczestniczyła w publicznym, nieograniczonym przetargu ustnym (licytacja) ogłoszonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR),Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Przedmiotem przetargu był zakup nieruchomości o przeznaczeniu nierolnym położonej na terenie gminy Dębica Obręb 0014 Zawada, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/20 o pow. 14,9544ha.

W ramach przetargu Spółka została ustalona kandydatem na nabycie powyższej nieruchomości za cenę 17 863 890 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) brutto – w tym VAT 23%.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, której sprzedaż wymaga uzyskania pełnomocnictwa szczególnego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości położonej w strefie.

Po uzyskaniu pełnomocnictwa szczególnego na sprzedaż nieruchomości i nie skorzystaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z przysługującego prawa pierwokupu, warunkiem podpisania notarialnej umowy sprzedaży (przeniesienia własności) będzie wpłata na konto KOWR kwoty 16 094 890 zł wynikającej z pomniejszenia wylicytowanej ceny sprzedaży o wpłacone wadium w kwocie 1 769 000 zł.

Celem nabycia w/w nieruchomości przez Spółkę jest uzyskanie terenu niezbędnego do budowy nowego centrum logistycznego.