Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka SA (Emitent) informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 14 do przeprowadzenia badania oraz przeglądu ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 i 2019 rok.

Badanie i przegląd obejmie sprawozdania śródroczne i roczne zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane Emitenta. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod nr 144. Emitent do tej pory korzystał z usług firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok 2016 i 2017.