Aktualny kurs akcji:

Uzyskanie statusu spółki dominującej wobec Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. (Emitent) informuje, że w wyniku nabycia akcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów  S.A. (Spółka) w dniu 28 czerwca 2018 roku Emitent uzyskał 55,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów  S.A., w wyniku czego Emitent uzyskał status spółki dominującej wobec spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów  S.A. w rozumieniu art. 1 pkt 4 lit. a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz jednostki dominującej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do dnia 28 czerwca 2018 roku Emitent nabył 444 997 Akcji serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Na dzień 28 czerwca 2018 roku Emitent posiada:

  • 64 334 akcji serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 236 247 akcji serii B, nieuprzywilejowanych,
  • 133 986 akcji serii C, uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 10 430 akcji serii D, uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  • 2 500 000 akcji serii E objętych w wyniku subskrypcji prywatnej, uprzywilejowanych co do prawa głosu, gdzie każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

co stanowi łącznie 55,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Radomska Fabryka Farb i Lakierów  S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 roku Emitentowi przysługiwać będzie prawo do 67,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A. w związku z uzyskaniem – stosownie do art. 351 §4  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych możliwości wykonywania uprawnień związanych z uprzywilejowaniem akcji serii E.

Należące do Emitenta akcje odpowiadają łącznie 71,80% kapitału zakładowego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów  S.A.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje,  że zamierza nadal prowadzić skup akcji Spółki serii A, B, C oraz D  w celu uzyskania możliwie największego udziału w kapitale zakładowym Spółki do końca 2018 roku.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów  S.A. jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce producentów wyrobów antykorozyjnych, z silnymi kompetencjami m.in. w zakresie produktów do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych. W 2017 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży wyrobów na poziomie około 19,3 mln zł. Podstawą decyzji o złożeniu akcjonariuszom Spółki oferty odkupu akcji serii A, B, C oraz D jest realizacja długoterminowej inwestycji w Spółkę w związku z dostrzeżeniem możliwości synergii działalności prowadzonej przez Emitenta oraz Spółkę, jak również potencjału współpracy Emitenta oraz Spółki w obszarze wyrobów do ochrony metalu.