Aktualny kurs akcji:

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Uchwała  Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie  w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała  Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 3. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
 4. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
 5. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

 1. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2016 rok.
 2.  Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 3. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 2. Podziału zysku netto za 2016 rok.
 3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
 4. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 7 917 840
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3a/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 6 663 673
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała  Nr 3b/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anny Ławickiej.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 7 917 840
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 3c/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Kozioł.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 6 506 840
przeciw: 0
wstrzymujących się: 1 411 000

Uchwała  Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/14/2017 z dnia 26-05-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok.
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319 355 tysięcy złotych.
 2.  Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 33 454 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 33 311 tysięcy złotych.
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę  494 tysięcy złotych.
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7 456 tysięcy złotych.
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/16/2017/2017 z dnia 26-05-2017r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2016 rok w wysokości 33 311 756,50 złotych przeznaczyć na:

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 40 376 889,60 złotych

 • dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2017 roku.
 • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku

2. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 548 052,21 złotych
3. Różnica w kwocie  8 613 185,31 złotych  zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała  Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka  za 2016 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/15/2017 z dnia 26-05-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338 077 tysięcy złotych.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 53 355 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 53 930 tysięcy złotych.
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę  1 440 tysięcy złotych.
 4. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12 247 tysięcy złotych.
 5. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7a/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 883 009
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 9 349 677
w tym głosów:
za: 9 349 677
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7b/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawa
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7c/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7d/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 7 917 840
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7e/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840
w tym głosów:
za: 7 917 840
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7f/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 092 842
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,1%
Łączna liczba ważnych głosów: 10 959 510
w tym głosów:
za: 10 959 510
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7g/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA  w Warszawie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 7h/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 01 czerwca  2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
postanawia
§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%
Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175
w tym głosów:
za: 11 126 175
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0