Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Uchwała  Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Uchwała  Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.
b.  Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2008 rok.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008 rok.
f. Propozycji umorzenia akcji własnych.
g. Projektu zmian w Statucie Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2008 rok.
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
b) Podziału zysku netto za 2008 rok.
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2008rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2008 rok.
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok.
e) Umorzenia akcji własnych.
f) Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 287 184 złotych.
g) Przyjęcia zmian w statucie Spółki.
h) Upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała  Nr 3a/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Uchwała  Nr 3b/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

Uchwała  Nr 3c/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Uchwała  Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr V/34/2009. z dnia 22-05-2009 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2008 rok.

§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2008 rok na które składa się:
Ř Wprowadzenie
Ř Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę               307 253 tys. zł.
Ř Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk
netto w wysokości       39 211 tys. zł.
Ř Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego
zwiększenie kapitału własnego o kwotę               19 900 tys. zł
Ř Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
wykazującego  zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę                                    464 tys.  zł
Ř Dodatkowe informacja i objaśnienia

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej V/36/2009 z dnia 22-05-2009 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2008 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

§ 1
Zysk netto za 2008 rok w wysokości 39.210.787,50 zł. przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,35 zł (jeden złoty i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 18 297 342,45 złotych
· dniem dywidendy jest dzień 25 sierpnia 2009 roku.
· wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 08 września 2009 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto  w łącznej kwocie:        784.215,76 zł
3. Pozostałą kwotę 20 129 229,29 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2
Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała  Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr V/35/2009 z dnia 22-05-2009  roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2008 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2008 rok.

§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2008 rok na które składa się:
Ř Wprowadzenia
Ř Skonsolidowanego bilansu na dzień 31-12-2008 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę               332 516 tys. zł .
Ř Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 rok wykazującego zysk netto w kwocie               36 626 tys. zł
Ř Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę                11 894 tys. zł
Ř Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazującego  zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę                  4 823 tys. zł
Ř Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Uchwała  Nr 7a/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7b/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7c/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2008 roku.

Uchwała Nr 7d/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2008 roku.

Uchwała Nr 7e/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7f/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7g/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

 

Uchwała  Nr 7h/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7i/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała  Nr 7j/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie
postanawia
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Zgodnie z pkt 9 lit e  Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

§ 1
1. Na podstawie art. 359 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć akcje własne na okaziciela serii C, F w  łącznej ilości 296 413 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) sztuk na kwotę 296 413 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych)tj.
·   20 000 sztuk akcji serii C na okaziciela,
· 276 413 sztuk akcji serii F na okaziciela
2. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.
3. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.
4. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.
5. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.
6. Akcje serii Ci F w ilości 296 413 zostają umorzone po cenie 24,85 zł. (dwadzieścia cztery zł osiemdziesiąt pięć gr.) każda.
7. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii C i F w wysokości 7 069 450,05 zł. (siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
8. Uzasadnieniem umorzenia akcji jest zbycie akcji przez Akcjonariuszy na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
W głosowaniu oddano 9 625 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9 625 000, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Zgodnie z pkt 9 lit f  Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

§ 1
1 Na podstawie art. 360 KSH oraz podjętej uchwały nr 8/2009 ZWZA z dnia 25-06-2009 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 13.850.000 zł. (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 13 553 587 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) tj. o kwotę 296 413 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych).
2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych serii C w ilości 20 000 szt. oraz serii F w ilości 276 413 szt. tj.  w łącznej ilości 296 413 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście) sztuk na kwotę 296 413 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych).
3 Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę akcji własnych serii C i F celem ich umorzenia na mocy Uchwały  Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 17 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
W głosowaniu oddano 9 625 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9 625 000 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit g Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 553 587 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 553 587 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Dotychczasowy zapis w §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, otrzymuje następujące brzmienie
2. Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 334 584 akcji imiennych seria C o numerach od 0009376 do 0062500, od 0373751 do 0387500, od 075001 do 0762500, od 0800001 do 0825000, od 0836251 do 0837500, od 0916251 do 0925000, od 1009376 do 1112500, od 1379792 do 1387500, od 1612501 do 1637500, od 1665626 do 1700000, od 1775001 do 1825000, oraz
4)  1 470 416.akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0009375; od 0062501 do 0373750; od 0387501 do 0730000; od 0762501 do 0800000; od 0825001 do 0836250; od 0837501 do 0916250; od 0925001 do 1009375; od 1112501 do 1379791; od 1387501 do 1612500; od 1637501 do 1665625; od 1700001 do 1775000,
5) 7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000, oraz
6)  2 100 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
7)  1 823 587 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001do 1 823 587

§ 2
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Uchwała Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z pkt 9 lit h Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust 10 Statutu Spółki, uchwala:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki tj. 1 355 358 szt. akcji,
b) akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poza rynkiem regulowanym,
c) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większa niż 53 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych)
d) Zarząd jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych przez okres 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4.  Każdorazowe nabycie akcji własnych o wartości powyżej 100 000 zł wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki przy maksymalnie jednym głosie przeciwnym.
5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
6. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :
a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,
b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.