Aktualny kurs akcji:

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

 

Uchwała  Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i  Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

 

Uchwała  Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:
za: 12 229 776
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

 

Uchwała  Nr 3a/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:
Za: 11 396 441
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 833 335

 

Uchwała  Nr 3b/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:
Za: 10 975 609
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1 254 167

 

Uchwała  Nr 3c/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:
Za: 12 063 111
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 166 665

 

Uchwała  Nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

 

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) Spółka skupi do 1 570 620 sztuk  akcji.  Akcje nabywane będą w pierwszej kolejności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji na podstawie art.72 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś po wyczerpaniu tej procedury akcje mogą być nabywane  na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.
b) Maksymalna cena nabycia akcji wyniesie 34 zł za akcję (słownie: trzydzieści cztery złote).
c) Maksymalna kwota przeznaczona na skup to 53 500 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
d) Termin Skupu do 31 grudnia 2012 roku.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków obrotowych Spółki.
4. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :
a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,
b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:
Za: 11 114 000
Przeciw: 345 776
Wstrzymujących się: 770 000