Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd FFiL Śnieżka SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących dniach:

– za I kwartał 2023 r. – wtorek 16 maja 2023 r.,

– za III kwartał 2023 r. – poniedziałek 20 listopada 2023 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Śnieżka będą zawierały kwartalne informacje finansowe FFiL Śnieżka SA.

  1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zostanie opublikowany we wtorek 19 września 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Śnieżka będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA.

  1. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka i raport roczny FFiL Śnieżka SA za 2022 r. zostaną opublikowany we wtorek 14 marca 2023 r.

Ponadto Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Emitent nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.