Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd FFiL Śnieżka SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

– za I kwartał 2022 r. – 10 maja 2022 r.

– za III kwartał 2022 r. – 17 listopada 2022 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Śnieżka będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz kwartalne informacje finansowe FFiL Śnieżka SA, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zostanie opublikowany 13 września 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Śnieżka będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. zostanie opublikowany 7 marca 2022 r.

Ponadto Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że Emitent nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.