Aktualny kurs akcji:

Termin i porządek obrad ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.:

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2008 roku (czwartek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad

2.        Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.        Przyjęcie porządku obrad

5.        Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.        Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a.        Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok

b.         Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok

c.        Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2007 rok

d.        Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok

e.        Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007 rok

7.        Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a.        Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2007 rok

b.        Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

8.        Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami

9.        Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok

b)       Podziału zysku netto za 2007 rok

c)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2007rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2007 rok

d)       Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok

e)       Powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję.

10.     Wolne wnioski

11.     Zamknięcie obrad

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z  Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 12 czerwca 2008 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki stosownie do postanowień art. 412 §3 KSH. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Odpis sprawozdania finansowego FFiL „ŚNIEŻKA” za 2007 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.