Aktualny kurs akcji:

Stanowisko Zarządu Śnieżka S.A. w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w jego opinii znaczny spadek kursu akcji Śnieżka S.A. na GPW w Warszawie w ostatnich dwóch tygodniach, zwłaszcza spadek o 25% w dniu 9 września 2011 roku, nie ma fundamentalnego uzasadnienia. W dniu 24 sierpnia 2011 roku Zarząd opublikował raport za I półrocze 2011 roku, który zawierał dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową Śnieżka, zwłaszcza na tle mocno drożejących surowców używanych do produkcji. Wyniki Spółki w ujęciu skonsolidowanym osiągnięte po 8 miesiącach 2011 roku są zbliżone lub lepsze od opublikowanych w raporcie półrocznym w dniu 24 sierpnia 2011 roku.

Dynamika przychodów Grupy Kapitałowej Śnieżki po 8 miesiącach 2011 roku wyniosła 102,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, marża zysku brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 31%, natomiast marża zysku operacyjnego wyniosła 10,6%. Dynamika zysku netto wyniosła 80,4% w porównaniu do 8 miesięcy ubiegłego roku.

Jednocześnie w Spółce nie zaszły żadne nowe zdarzenia, od dnia opublikowania ostatniego raportu za półrocze 2011 roku, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki i stanowić zagrożenia dla jej działalności. Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podtrzymuje w całej rozciągłości stanowisko opublikowane w dniu 24 sierpnia 2011 roku w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za I półrocze 2011 roku dotyczące umacniania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Śnieżka, systematycznej poprawy jej wyników oraz wzrostu wartości rynkowej. Zarząd FFiL Śnieżka S.A. nie widzi żadnych przyczyn do tak drastycznego spadku kursu akcji Spółki na GPW.