Aktualny kurs akcji:

Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że od dnia 12 sierpnia 2008 roku planowane jest rozpoczęcie skupu akcji własnych w celu umorzenia. Skup będzie się odbywał na warunkach określonych w uchwale nr 4/2008 NWZA z dnia 17 marca 2008 roku.

Realizacja skupu akcji własnych będzie się odbywać za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Na podstawie art. 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku, ze względu na niską płynność akcji, emitent zamierza nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami, liczonego jako średnia z 20 dni poprzedzających dzień zakupu co oznacza, że może przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości obrotu.