Aktualny kurs akcji:

Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2021 oraz rekomendacja dotycząca dywidendy w najbliższych latach

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Śnieżki wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok w kwocie 31 544 445,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące, czterysta czterdzieści pięć złotych),tj. w wysokości 2,5 złotych (słownie: dwa złote, pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Zysk netto Śnieżki za 2021 rok wyniósł 60 334 887,10 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące, osiemset osiemdziesiąt siedem złotych, 10/100). Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2021 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Jednocześnie Zarząd Śnieżki oświadcza, że w najbliższych latach – aż do zmniejszenia wskaźnika długu netto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA – zamierza rekomendować akcjonariuszom Śnieżki wypłatę dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Śnieżka przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej – Śnieżki – za poszczególne lata obrotowe. W przypadku okoliczności, które uzasadnią zmianę rekomendacji Zarządu, Spółka przekaże informacje w odrębnym raporcie.

Zgodnie z przepisami prawa Zarząd przedłoży powyższe stanowisko do oceny Rady Nadzorczej Śnieżki.