Aktualny kurs akcji:

Powołanie Członków Zarządu

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza emitenta dokonała wyboru następujących Członków Zarządu FFiL Śnieżka S.A. na V kadencję:

Pana Piotra Mikrut na Prezesa Zarządu

Pana Witolda Waśko na Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych

Panią Walentynę Ochab na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą

Panią Joannę Wróbel-Lipa na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych

Wszyscy nowopowołani Członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji. Według złożonych oświadczeń Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki , nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie są członkiem organu konkurencyjnej spółki  kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Piotr Mikrut jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie (Wydział Zarządzania),którą ukończył w roku 1995 z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w spółce CHEMAL s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA. W spółce tej pracował w latach 1995-1997. Od roku 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o., w której był również jednym z udziałowców. 2M to spółka zajmująca się importem i dystrybucją najwyższej jakości farb produkowanych w Stanach Zjednoczonych przez firmę United Gilsonite Labolatories pod markami: DRYLOK, ZAR. Od 30 marca 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pan Witold Wasko posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mech.),ukończył Politechnikę Rzeszowską (specjalność: lotnictwo). Pan Witold Waśko ukończył również podyplomowe studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania  na kierunku rachunkowość i finanse. W 2002 roku zdał egzamin na biegłego rewidenta. W trakcie pracy zawodowej odbył liczne kursy m.in.: kurs budżetowania prowadzony przez Nord Controling, kurs planowania finansowego firmy „Pator”, kurs zarządzania jakością, kurs zarządzania zasobami ludzkimi.
Pan Witold Waśko kolejno pracował:

  • w latach 1989 – 1991 w WSK PZL Mielec jako Referent ds. Technicznych,
  • w latach 1992 – 1994 w P.P.H.U. „Chemal” s.c. jako Księgowy-informatyk,
  • w latach 1994 – 1998 w  Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” sc. jako Dyrektor ds. Finansowych,
  • w latach 1998 – 2003 w Spółce jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Członek Zarządu.

Od 1 kwietnia 2005 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pani Joanna Wróbel-Lipa posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing). W okresie od czerwca 2003 do października 2004 roku była słuchaczem Studiów podyplomowych The Advanced Certificate in Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu.
Prace zawodową rozpoczęła w maju 2000 roku w FFiL ŚNIEŻKA S.A. na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od sierpnia 2003 roku do grudnia 2004 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Marketingu, a od stycznia 2005 roku do lipca 2006 roku Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W sierpniu 2006 roku Pani Joanna Wróbel-Lipa objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, jednocześnie z funkcją Prokurenta. W grudniu 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu FFiL Śnieżka SA, które obejmuje do dzisiaj.

Pani Walentyna Ochab posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła studia na Wydziale  Ekonomicznym  Lwowskiego Instytutu Handlowo – Ekonomicznego (kierunek:  Ekonomika i zarządzanie w handlu).
Pani Walentyna Ochab pracowała kolejno:

  • w latach 1993-1995 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy,
  • w latach 1995-1998 w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A., jako Specjalista ds. Marketingu,
  • od 1998 r. do chwili obecnej w FFiL Śnieżka SA, najpierw jako Specjalista ds. eksportu, następnie Kierownik ds. Eksportu , a od 1 lipca 2004 roku jako Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą.

Od 25 sierpnia 2004 roku pełni funkcję Prokurenta. W grudniu 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu FFiL Śnieżka SA.