Aktualny kurs akcji:

Podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku została podpisana Umowa nr 53102031470000839600445783 Kredytu Inwestycyjnego („Umowa”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Śnieżce kredytu inwestycyjnego w kwocie 15 milionów złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) na refinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku.

Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 31 października 2019 roku. Spłata kwoty kredytu nastąpi do dnia 25 kwietnia 2024 roku. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu oparto na zastawie rejestrowym na środkach trwałych (maszynach i urządzeniach) nabytych przez Śnieżkę w ramach zrealizowanych w 2018 roku inwestycji wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Celem podpisania Umowy jest refinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku, tj. zakupu i instalacji środków trwałych (maszyn i urządzeń) związanych z rozbudową linii produkcyjnej farb wodorozcieńczalnych w fabryce Śnieżki w Lubzinie.

W ocenie Zarządu z powyższych względów informacja o podpisaniu Umowy winna być zakwalifikowana jako informacja poufna w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a Rozporządzenia MAR.