Aktualny kurs akcji:

Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 11 lutego 2021 r. został podpisany aneks do umowy kredytu wielocelowego („Umowa”),który Spółka zawarła 22 stycznia 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”).

Przedmiotem aneksu jest:

  • przystąpienie do Umowy spółki zależnej Śnieżki – Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., z sublimitem 5 milionów złotych na finansowanie jej bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym 1,5 miliona złotych na gwarancje bankowe,
  • wydłużenie okresu kredytowania do 10 lutego 2023 r. (pierwotnie do 16 grudnia 2021 r.),
  • rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące Bankowi z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy,

Kwota kredytu (65 milionów złotych),a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione.

Celem podpisania Umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.