Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 29 sierpnia 2008 roku 1354 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 30,20 zł za akcję. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 1354 akcje o wartości nominalnej 1354 zł stanowiące 0,0098% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadające 1354 głosom na WZA.