Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 21 maja 2009 roku 479 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 30,11 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 479 zł stanowią 0,0035% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 479 głosom na WZA emitenta. Ponadto w dniu 22 maja 2009 roku emitent nabył 531 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 29,99 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 531 zł stanowią 0,0038% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 531 głosom na WZA emitenta.Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 288 917 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 288 917 zł po średniej cenie 24,67 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,09% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 288 917 głosom na WZA.