Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 30 kwietnia 2009 roku 609 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 28,29 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 609 stanowią 0,0044% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 609 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 286 548 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 286 548 zł po średniej cenie 24,64 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,07% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 286 548 głosom na WZA