Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 8 stycznia 2009 roku 1573 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 25,89 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1573 zł stanowią 0,0114% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 1573 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 135 485 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 135 485 zł po średniej cenie 26,75 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,98% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 135 485 głosom na WZA.