Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 15 grudnia 2008 roku 2242 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 25,00 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 2242 zł stanowią 0,0162% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 2242 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 123 983 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 123 983 zł po średniej cenie 26,85 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,90% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 123 983 głosom na WZA.