Aktualny kurs akcji:

Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 29 października 2008 roku 4218 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 23,39 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 4218 zł stanowią 0,0305% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 4218 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 70 509 akcji o wartości nominalnej 70 509 zł po średniej cenie 28,83 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,51% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 70 509 głosom na WZA.