Aktualny kurs akcji:

Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji z AMPLICO PTE S.A., opatrzonej datą 12 sierpnia 2010 roku, o przekroczeniu przez zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Przekroczenie progu 5% głosów nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 6 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 762 789 akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 553 587 akcji, co stanowiło 5,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 762 789 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,90% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 797 454 akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 553 587 akcji, co stanowi 5,88% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 797 454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,13% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.