Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 27 759 111,60 złotych.

Dniem dywidendy jest dzień 12 czerwca 2018 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 25 maja 2018 roku wynosi 12 617 778 sztuk.