Aktualny kurs akcji:

Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 2,00 zł (dwa złote, zero groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 25 235 556 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy, pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

Dywidenda zostanie wypłacona z: zysku netto za 2022 rok w wysokości 23 608 282,12 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote, dwanaście groszy) oraz Kapitału Zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych – w wysokości 1 627 273,88 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt osiem groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 16 maja 2023 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 31 maja 2023 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 27 kwietnia 2023 roku wynosi 12 617 778 sztuk.