Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu 27 kwietnia 2017 roku decyzji o wysokości deklarowanej dywidendy.  Zarząd zaproponował aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2016 rok wyniosła 3,20 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy). Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.