Aktualny kurs akcji:

Aneksy do umów kredytowych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP S.A. Aneks do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu z dnia 29.03.2002 roku, opatrzony datą 28 grudnia 2015 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20,0 mln zł do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Zabezpieczenie kredytu pozostało niezmienione tj. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 25,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy (Księgi wieczyste nr RZ1D/00040699/5, RZ1D/00055008/3, RZ1D/00059188/6, RZ1D00049760/7, RZ1D/00069394/6),przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia mienia oraz klauzula potrącenia środków z rachunków bankowych emitenta w banku PKO BP S.A. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 46,8 mln zł.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Jednocześnie  w dniu dzisiejszym FFiL Śnieżka SA zawarła z bankiem PKO BP S.A aneks do umowy kredytowej nr 49 1020 4391 0000 6102 0103 7407 w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22.01.2007 roku. Aneks opatrzony datą 28 grudnia 2015 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20,0 mln zł do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Zabezpieczenia kredytu pozostają niezmienione i stanowią: hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30.000.000 zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy (księgi wieczyste nr RZ1D/00040699/5, RZ1D/00055008/3, RZ1D/00059188/6, RZ1D00049760/7, RZ1D/00069394/6),przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot zabezpieczenia rzeczowego, klauzula potrącenia środków ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy w Banku. Wartość hipoteki w księgach rachunkowych emitenta wynosi 46,8 mln zł.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.