Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy pożyczki pomiędzy Śnieżką S.A. (pożyczkobiorca) a spółką zależną emitenta TM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (pożyczkodawca). Aneks opatrzony datą 31 grudnia 2014 roku podwyższa kwotę pożyczki do 80 mln zł (z obecnych 60 mln zł). Termin spłaty pożyczki został wydłużony do 31 grudnia 2018 roku.

Pożyczka została udzielona w formie linii odnawialnej z przeznaczeniem na refinansowanie oddanych środków trwałych, z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanego limitu.

Oprocentowanie pożyczki jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów pożyczek. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Łączna wartość umów pożyczek zawartych pomiędzy Śnieżką a spółką TM Investment Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 80 mln zł.

Kryterium uznania umowy pożyczki za znaczącą jest wartość umowy pożyczki, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.