Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku został podpisany Aneks nr 17 do Umowy Wieloproduktowej nr 676/2009/00000850/00 z dnia 27 kwietnia 2009 roku („Aneks”) z ING Bankiem Śląskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Na podstawie podpisanego Aneksu została zwiększona kwota kredytu z 30 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych) do 50 milionów złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych),z możliwością wykorzystania całej kwoty kredytu w forintach węgierskich.

Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 30 grudnia 2021 roku.

Spłata kwoty 30 milionów złotych nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 roku, a w przypadku kwoty 20 milionów złotych, o którą na mocy Aneksu zwiększony został limit kredytowy zwrot nastąpi do dnia 31 marca 2024 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M (dla kredytu w złotówkach) i BUBOR 3M (dla kredytu w forintach węgierskich) oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu oparto na: hipotece umownej na nieruchomości Śnieżki położonej w Zawadzie, zastawie rejestrowym na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesji należności i wekslu in blanco. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Celem podpisania Aneksu nr 17 jest pozyskanie części środków na finansowanie transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry.

W ocenie Zarządu z powyższych względów informacja o podpisaniu Aneksu nr 17 winna być zakwalifikowana jako informacja poufna w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a Rozporządzenia MAR.