Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. (Emitent) informuje o zawarciu pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą w dniu 20 grudnia 2017 aneksu nr 15 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku (Aneks)  a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000014843  (Bank) jako kredytodawcą.

W ramach Aneksu wprowadzono postanowienia w przedmiocie wydłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku,

  • podwyższenia kwoty limitu kredytowego wielocelowego o kwotę 40 mln zł do kwoty 60 mln zł;
  • udzielenie Emitentowi przez Bank w ramach limitu kredytowego wielocelowego, sublimitów na:
  1.  kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł tj. do wysokości 100% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR i USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę kredytów obrotowych Kredytobiorcy w Banku i w innych bankach;
  2. kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 60 mln zł, do wysokości 100% tj. do wysokości 100% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR i USD na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę kredytów obrotowych Kredytobiorcy w Banku i w innych
  3. akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym, do kwoty 6 mln zł, tj. do wysokości 10% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, w walutach akceptowanych przez Bank
  4. gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań

Emitenta wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, do kwoty 6 mln zł, tj. do wysokości 10% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, w walutach akceptowanych przez Bank

 

  • wykorzystanie udzielonego limitu kredytowego wielocelowego następować będzie do kwoty tego limitu
  • kredyt zostanie udostępniony od dnia 20 grudnia 2017 do dnia 19 grudnia 2020 roku.
  • od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku
  • Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna łączna kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Brzeźnicy oraz na prawie własności nieruchomości położonych w Brzeżnicy, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na nieruchomościach w Brzeźnicy, umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego wielocelowego z wierzytelnością Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku z uwzględnianiem postanowień Aneksu przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.