Aktualny kurs akcji:

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP S.A. Aneks do Umowy kredytu obrotowego ze zróżnicowanym oprocentowaniem w zależności od waluty wykorzystania kredytu z dnia 29.03.2002 roku, opatrzony datą 21 grudnia 2012 roku, wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 10,0 mln zł do dnia 31 grudnia 2013 roku,

Zabezpieczenie kredytu pozostało niezmienione tj. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 15,0 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Brzeźnicy (Księgi wieczyste nr RZ1D/00040699/5, RZ1D/00055008/3, RZ1D/00059188/6, RZ1D00049760/7, RZ1D/00069394/6),przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia mienia oraz klauzula potrącenia środków z rachunków bankowych emitenta w banku PKO BP S.A. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 32,2 mln zł.

Oprocentowanie kredytów jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi aktualnie 30 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość kredytów zawartych z bankiem PKO BP S.A., która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.