Aktualny kurs akcji:

Śnieżka podwoiła zysk netto w 2023 roku

Grupa Śnieżka wypracowała w 2023 roku 857,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 8,3%. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 159,4 mln zł, a zysk netto 83,5 mln zł, czyli odpowiednio o 50,1% i 102,3% więcej w porównaniu z 2022 rokiem.

Wraz z opublikowaniem rocznego raportu, Grupa Śnieżka przedstawiła cele strategiczne na rok 2028, obejmujące m.in.:

- osiągnięcie skonsolidowanych przychodów netto na poziomie 1,1 mld zł,
- marżę EBITDA na poziomie 18%,
- zwiększenie udziału rynkowego do ponad 20% w kluczowych krajach działania, czyli w Polsce, Węgrzech i Ukrainie.

Zarząd Śnieżki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok w kwocie prawie 40 mln zł, tj. w wysokości 3,17 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję odnoście do wypłaty dywidendy podejmą akcjonariusze spółki podczas ZWZ.

Solidny wzrost w wymagającym otoczeniu

W wymagającym otoczeniu wysokiej inflacji i stóp procentowych, które doprowadziły do osłabienia konsumpcji, w 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Szczególnie cieszy nas realizacja celu, jakim był powrót do poziomów rentowności osiąganych przed pandemią. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 18,6%, co oznacza wzrost rok do roku o 5,2 p.p., i jest wynikiem rekordowym, powyżej naszych oczekiwań i średniej dla branży. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki mocnym, zbudowanym we wcześniejszych latach, fundamentom. Zaliczamy do nich m.in. silne marki oraz skuteczne strategie sprzedażowe i marketingowe, w tym także pricingową. Z konsekwencją dostosowywaliśmy ceny naszych produktów, odpowiadając na rosnące koszty produkcji, transportu i płac.

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu Śnieżka SA

Kluczową rolę odegrały także zaawansowane automatyzacja i cyfryzacja, zwłaszcza w obszarach logistyki i produkcji. Nieustannie korzystny dla naszej Grupy okazał się również utrzymujący się od kilku lat trend premiumizacji, obserwowany na kluczowym dla nas rynku polskim. Polega on na zwiększonym zainteresowaniu konsumentów produktami wyższej jakości, co doskonale komponuje się z ofertą naszych marek Magnat i Vidaron.

Zdzisław Czerwiec Wiceprezes Zarządu Śnieżka SA

Wzrost sprzedaży był w dużej mierze napędzany zwyżką obrotów o 10% rok do roku na kluczowym dla Grupy rynku polskim. Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 591,1 mln zł, co stanowiło 69% skonsolidowanych przychodów. W Ukrainie, po wcześniejszym okresie spadków, Grupa odnotowała znaczące zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 88,4 mln zł, co oznacza wzrost o 29,6% wobec 2022 roku. Natomiast na Węgrzech wysoka inflacja, która w 2023 roku osiągnęła poziom 17,6%, miała negatywny wpływ na siłę nabywczą konsumentów. W konsekwencji przychody z rynku węgierskiego spadły o 6,3% rok do roku osiągając wartość 128,2 mln zł.

Na koniec 2023 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,38 w porównaniu z 2,66 rok wcześniej.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka:

Cele strategiczne z horyzontem na 2028 rok

Grupa Śnieżka zaprezentowała cele strategiczne na rok 2028. Będzie dążyć do osiągnięcia skonsolidowanych przychodów netto na poziomie 1,1 mld zł, marży EBITDA w wysokości 18%, a także zwiększenia udziału rynkowego do ponad 20% w kluczowych krajach działania, czyli w Polsce, na Węgrzech i w Ukrainie.

Grupa ma w planach ponadto dalsze zwiększanie rozpoznawalności swoich kluczowych marek: Śnieżka, Magnat, Poli-Farbe i Vidaron. Ambicją jest, aby te brandy były jednymi z trzech najczęściej wskazywanych przez konsumentów w badaniach rozpoznawalności przeprowadzanych na głównych rynkach Grupy. Dodatkowo FFiL Śnieżka SA zamierza systematycznie poprawiać swoje wskaźniki ESG, które są oceniane przez EcoVadis. Grupa będzie również skupiać się na tworzeniu angażującego środowiska pracy, mierząc efekty za pomocą badania eNPS wśród pracowników, z celem osiągnięcia dodatniego wyniku odzwierciedlającego zadowolenie i zaangażowanie zespołu.

Plany obejmują utrzymanie polityki zarządu dotyczącej dywidendy (wypłata do 50% zysku netto Grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, aż do zmniejszenia wskaźnika długu netto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA) oraz realizację inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Od początku 2024 roku Śnieżka dokonała rozszerzenia modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce. Wybrane punkty handlowe, które do tej pory były obsługiwane pośrednio przez dystrybutorów, mogą jednocześnie dokonywać zakupów bezpośrednio w Śnieżce. Rozszerzenie było możliwe dzięki zrealizowanym inwestycjom w Centrum Logistyczne oraz systemy IT. Rozszerzenie modelu dystrybucji na rynku niezależnym może mieć negatywny, trudny do oszacowania, wpływ na wyniki Grupy w najbliższych kwartałach. W perspektywie długoterminowej stanowi ono jednak ważny krok w dalszym rozwoju Grupy i budowaniu jej przewag konkurencyjnych.