Aktualny kurs akcji:

Grupa Śnieżka z dobrymi wynikami po I kwartale

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży o 6,1% wyższe niż przed rokiem oraz zanotowała wzrosty zysków. Na osiągnięte wyniki miała wpływ przede wszystkim większa sprzedaż na najważniejszym dla Grupy polskim rynku. Priorytetami Śnieżki pozostają wypracowanie jak najlepszej pozycji rynkowej oraz ochrona marż.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Grupa Śnieżka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 201,4 mln zł, tj. o 6,1% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim efekt wyższej o 7,8% r/r sprzedaży na najważniejszym dla Śnieżki rynku polskim, który odpowiada za ponad 70% sprzedaży Grupy. Wzrost sprzedaży Śnieżki to m.in. efekt zwiększonych w tym roku zakupów prowadzonych przez partnerów dystrybucyjnych Grupy w ramach przygotowań do sezonu remontowo-budowlanego. Wsparciem dla dobrych wyników sprzedaży była również realizacja przez Spółkę długoterminowej strategii pricingowej.

Na kluczowych dla Grupy rynkach nadal jednak utrzymują się niekorzystne warunki makroekonomiczne i wysoka niepewność. Przekłada się to na spadek siły nabywczej konsumentów i ostrożność przy planowaniu przez nich wydatków. Pozytywny wpływ na wyniki Śnieżki ma natomiast utrzymujący się trend premiumizacji, czyli kupowania produktów wyższej jakości, obserwowany przede wszystkim w Polsce.

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w tym trudnym i wymagającym otoczeniu. Było to możliwe przede wszystkim dzięki zwinności naszego modelu biznesowego, który jest oparty m.in. o rozpoznawalne, znane marki, szerokie portfolio produktów, zoptymalizowaną logistykę i digitalizację procesów. Pozwala nam to efektywnie reagować na zachodzące zmiany na rynku oraz dostosowywać ofertę do preferencji naszych klientów.

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Wymagające otoczenie na Węgrzech i w Ukrainie

Na Węgrzech Grupa mierzy się z podobnymi wyzwaniami jak na macierzystym rynku, czyli m.in. ze spadającą siłą nabywczą i niekorzystnymi nastrojami konsumenckimi. Przychody Grupy na rynku węgierskim w I kwartale br. wyniosły 27,1 mln zł, co oznacza spadek o 7,6 mln zł (21,8% r/r).

W Ukrainie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 16,6 mln zł, tj. o 89,3% (7,8 mln zł) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniki I kwartału 2023 roku są jednak nieporównywalne do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r., ponieważ spółka Śnieżka-Ukraina 25 lutego 2022 roku, po wybuchu wojny, wstrzymała wykonywanie dostaw oraz zawiesiła produkcję. Działalność operacyjną wznowiono 11 kwietnia 2022 roku, a więc już w II kwartale.

Według szacunków Grupy w I kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., występuje ożywienie na rynku farb dekoracyjnych i chemii budowlanej w Ukrainie, szczególnie w jej zachodnich i centralnych regionach. Sytuacja w Ukrainie pozostaje jednak wciąż niepewna i pod wieloma względami wymagająca. Dlatego niemożliwe jest szacowanie wpływu skutków wojny w Ukrainie na przyszłe wyniki Grupy.

Przychody na rynku węgierskim miały w podsumowanym okresie 13,4% udziału w całkowitych przychodach Grupy Śnieżka, a na rynku ukraińskim było to 8,3%. Na pozostałych rynkach, na których sprzedawane są produkty Grupy, sprzedaż wyniosła 9,5 mln zł, tj. była o 6,0% wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach ub.r.

Wzrosty zysków w I kwartale

W okresie pierwszych trzech miesięcy br. Grupa osiągnęła: zysk na działalności operacyjnej w wysokości 27,5 mln zł (+54,5% r/r), wynik EBITDA w wysokości 37,5 mln zł (+40,6% r/r), a skonsolidowany zysk netto w wysokości 17,2 mln zł (+43,9% r/r).

– Warto podkreślić, że wyniki Grupy należy analizować po zakończeniu całego roku. Podobnie jak cały rynek, wciąż musimy się mierzyć z niekorzystnym i wysoce zmiennym otoczeniem makroekonomicznym. Obecnie koncentrujemy się więc na wypracowaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, chroniąc przy tym nasze marże – dodaje Joanna Wróbel-Lipa.

Na wysokość zysków Grupy na poziomach operacyjnym i netto, osiągniętych w okresie styczeń-marzec 2023 roku, wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży. Niekorzystnie na wyniki przełożyły się wzrosty kosztów sprzedaży o 4,0% i ogólnego zarządu o 11,6%.

Zgodnie z zapowiedziami nakłady inwestycyjne w I kwartale 2023 roku zostały zmniejszone i wyniosły 2,3 mln zł. W 2023 roku łączna wartość wydatków inwestycyjnych w Grupie będzie istotnie niższa niż rok wcześniej i według aktualnych przewidywań Zarządu Śnieżki SA może wynieść około 35 mln zł.